Ramowy rozkład dnia

Regulamin ogólny:

 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 17:00.
 • Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz.: 8:45, a odbieramy do godz. 17:00
 • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczyciela lub woźnej pełniącej dyżur na holu; niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci na terenie przed budynkiem placówki (bramka przedszkolna).
 • Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola Rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola.
 • W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informuje Rodziców o zaistniałej sytuacji.
 • Odbierać dzieci z przedszkola mogą: Rodzice lub prawni Opiekunowie, inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez Rodziców/Opiekunów.
 • Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 • Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 • Rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

Ramowy rozkład dnia:

 • 6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Realizacja Podstawy Programowej (8.00-13.00)
 • 8:00 - 8:45 Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową, zainteresowaniami dzieci.
 • 8:45 - 9:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
 • 9:00 - 9:30 Śniadanie.
 • 9:30 - 10:45 Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą, realizowane według programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych.
 • 10:45- 11:45 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Inne formy działalności
 • 11:45- 12:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka oraz przygotowaniem do obiadu.
 • 12:00- 12:30 Obiad.
 • 12:30 -13:00 Poobiednia relaksacja. Bajkoterapia. Zabawy tematyczne. Pogadanki. Rozmowy kierowane.
 • 13:00-13:45 Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, konstrukcyjne, techniczne. Zajęcia dodatkowe, według programów realizowanych przez przedszkole.
 • 13:45- 14:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka oraz przygotowaniem do podwieczorku.
 • 14:00-14:30 Podwieczorek.
 • 14:30-17:00 Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi. Aktywność własna dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne. Kontakty z rodzicami.